Uniwersytecki Zespół
Szkół Katolickich KANA
MISJA SZKOŁY

SZKOŁA 3W

WIEDZA WYCHOWANIE WARTOŚCI

Nasza szkoła, którą wspólnie tworzymy w dobie intensywnego rozwoju techniki i informatyzacji, powraca do korzeni humanizmu, poprzez ponowne odkrycie fenomenu samodzielnego, dojrzałego i krytycznego korzystania z książki, jako podstawowego wciąż źródła wiedzy o kulturze i świecie.

Niezwykle ważne jest dla nas wychowanie, oparte na tradycji, szacunku i empatii wobec drugiego człowieka.

W swoich działaniach pragniemy oprzeć się na wartościach chrześcijańskich i tradycji skautingu.

WIZJA SZKOŁY

Uniwersytecki Zespół Szkół Katolickich KANY to szkoły:

Mądrych wymagań

Nowoczesnych metod

Tradycyjnych zasad wychowania

Umiejętności dobrego wykorzystania czasu

Twórczego spokoju

Przyjaznej atmosfery


Kształcimy uczniów na najwyższym poziomie, zapewniając im warunki do optymalnego rozwoju intelektualnego oraz uczestnictwo w różnych formach życia naukowego i kulturalnego.

Przygotowujemy uczniów do kompletnego, świadomego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie opartym na wiedzy.